Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Obzor 2020.
  • Pravna pitanja

Pravna pitanja

Pravna pitanja

Pravni okvir programa Obzor 2020.

Program Obzor 2020. službeno započinje 1. siječnja 2014. godine iako će već sredinom prosinca biti objavljeni prvi natječaji.

Važno je stoga što ranije se upoznati s pravnim aktima koji postavljaju temelje novom programu. Radi se o:

 

Navedeni zakonodavni paket proslijeđen je i usvojen u Europskom parlamentu i Vijeću te bi u prosincu svi akti trebali stupiti na snagu.

Ovi akti uspostavljaju zajednički pravni okvir za ranije razdvojene programe za istraživanje (Framework Programmes) i inovacije (CIP), a primjenjivat će se jednako i na sva ostala tijela koja će dodjeljivati bespovratna sredstva u okviru programa Obzor 2020. (Joint Technology Initiatives, European Institute of Technology itd.). Akti su također u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s drugim aktima kojima se uspostavljaju slični načini financiranja, a pogotovo s novom Financijskom uredbom (Regulation (EU, EURATOM) No. 966/2012 of the European parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002) koja je stupila na snagu u siječnju 2013. godine.

Misao vodilja novog programa za istraživanje i inovacije je pojednostavljenje pravila. To se očituje i u novom modelu ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava (Model Grant Agreement) koji je usvojen 10. prosinca 2013. Pri sastavljanju općeg modela ugovora nastojalo se što je više moguće pojednostaviti način izražavanja, ostaviti prostora za prilagodbu odredbi ugovora nekim specifičnim situacijama, preuzeti određena rješenja iz prijašnjeg modela ugovora za projekte iz Sedmog okvirnog programa, te ga uskladiti s ostalim sličnim ugovorima iz drugih programa Europske unije. Trenutno je uz opći model ugovora predviđeno i nekoliko dodatnih modela za pojedina specifična područja Obzora 2020. (ERC, SME Instrument, MSCA, Co-fund itd.). Osim osnovnih modela ugovora predviđeni su i modeli ugovora s komentarima odnosno on-line objašnjenjima pojedinih dijelova ugovora kako bi se eventualne nedoumice svele na najmanju moguću mjeru (annotated MGA). Opći model ugovora se sada sastoji od sedam poglavlja (I. Opće odredbe, II. Akcija, III. Grant - iznos, stope, prihvatljivi troškovi, IV. Prava i obveze ugovornih strana - implementacija, administracija, pravo intelektualnog vlasništva itd., V. Podjela uloga - interna podjela odgovornosti partnera, VI. Novčane kazne, raskid ugovora itd., VII. Završne odredbe - mjerodavno pravo, stupanje na snagu, izmjene i dopune) te šest dodataka ugovoru (aneksa) koji uglavnom sadrže predloške različitih dokumenata koji su potrebni u provedbi projekta. Struktura je generalno preglednija i jasnija nego u ranijem modelu ugovora koji se koristio za trajanja Sedmog okvirnog programa. Novina je također i elektronsko potpisivanje ugovora i dodataka ugovorima, kao i ostalih financijskih dokumenata koji su potrebni za provedbu projekta. Europska komisija, za razliku od prakse u Sedmom okvirnom programu, sada traži od sudionika (partnera u konzorcijima) sklapanje dodatnog, tzv. konzorcijskog ugovora. Novi model konzorcijskog ugovora dostupan je na stranicama DESCA-e (Development of a Simplified Consortium Agreement). 

Što se tiče odredbi koje se odnose na pravo intelektualnog vlasništva, one su gotovo u potpunosti prenesene u obliku u kakvom su važile u Sedmom okvirnom programu, uz manje izmjene naziva osnovnih pojmova te posebno pravo pristupa rezultatima istraživanja (access right) za Europsku uniju; Unija naime može ostvariti pristup rezultatima istraživanja koji su joj potrebni za kreiranje vlastitih politika, ali pristup se nikako ne smije iskoristiti u komercijalne odnosno kompetitivne svrhe. Poseban naglasak stavljen je i na otvoren pristup znanstvenim publikacijama (open access), bilo u vidu tzv. zelenog odnosno zlatnog otvorenog pristupa, a u fazi pilot projekta je i mogućnost otvorenog pristupa ostalim rezultatima istraživanja. Smisao ovih novih odredbi je maksimiziranje iskoristivosti rezultata znanstvenog istraživanja do kojih se dolazi uz financijsku pomoć Europske unije, što je također jedan od ciljeva novog programa Obzor 2020.

 

IMENOVANJE LEAR-a (Imenovani zastupnik pravnog subjekta)

U novom programu Obzor 2020. LEAR-ovi imaju nešto više nadležnosti nego što su imali u Sedmom okvirnom programu. Iz tog razloga potrebno ih je sve ponovo imenovati za sudjelovanje u projektima iz novog programa (Obzor 2020.).
Postupak je sljedeći:

Pravni predstavnik organizacije treba:
•    Potpisati i ovjeriti (pečatom) Obrazac za imenovanje LEAR-a (LEAR Appointment Letter) te dokument o ulozi i odgovornosti LEAR-a (LEAR Role and Duties document) koji treba biti potpisan i od strane samog LEAR-a
•    Pročitati odredbe i uvjete korištenja Elektronskog sustava Portala za sudionike (Participant Portal Electronic Exchange System)
•    potpisati Deklaraciju o suglasnosti o uvjetima i odredbama (Declaration of Consent).


Poslati poštom:

•    Imenovanje LEAR-a za Obzor 2020 te dokument o ulozi i odgovornosti LEAR-a (potpisani i ovjereni)
•    Deklaraciju o suglasnosti o uvjetima korištenja Elektronskog sustava Portala za sudionike (potpisana i ovjerena)
•    kopije službenog dokaza o identitetu s fotografijom (osobna iskaznica ili putovnica) te potpis pravnog zastupnika organizacije i imenovanog LEAR-a
•    dokument koji dokazuje da je zakonski zastupnik koji imenuje LEAR-a ovlašten za zastupanje te kao takav ispunjava dva uvjeta:
o    ima jasnu ulogu/ funkciju unutar organizacije kao zakonski zastupnik organizacije;
o    da identificira i imenuje određene osobe (određivanjem osobnih podataka te osobe) kao osobe koje pokrivaju tu posebnu ulogu/funkciju (npr. Odluka o imenovanju dekana/ rektora)

Poslati na:
European Commission
Research Executive Agency
H2020 Support (A1)
COV2 13/132
B-1049 Brussels
Belgium


Nakon što pošaljete sve ove dokumente u Komisiju i dobijete odgovor, trebate:

Aktivirati LEAR-ov korisnički račun koristeći:
-    LEAR-ovo korisničko ime koje je Europska komisija poslala putem elektronske pošte LEAR-u zajedno s uputama za aktivaciju
-    Aktivirati račun s PIN šifrom koja će biti poslana LEAR-u putem pošte
Ovisno o vremenu isporuke pošiljke putem pošte, PIN šifra može stići nakon što je zaprimljeno korisničko ime (putem elektronske pošte). 

U slučaju promjene osobe LEAR-a, nije potrebno odimenovati prijašnjeg LEAR-a, već samo ponoviti gore navedeni postupak s imenom novoga LEAR-a.
Imenovanje može potrajati oko tri mjeseca, ali u slučaju da je pravna osoba dobila informaciju o pozitivno ocijenjenom prijedlogu projekta te poziv Europske komisije da pristupi izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant agreement), imenovanje LEAR-a (kao i eventualna validacija ustanove) uzet će se u prioritetne predmete i svakako riješiti prije potpisa ugovora. Validation Services pri Europskoj komisiji su automatski obaviještene o ovakvim slučajevima, a u slučaju bilo kakvih nedoumica, slobodno se obratite na adresu REA-URF-VALIDATION@ec.europa.eu ili na adrese pravnog i/ili financijskog NCP-ja čiji su kontakti dostupni ovdje.