Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Obzor 2020.
  • Financijska pitanja
  • Provjere, uvidi, revizije i istrage

Financijska pitanja » Provjere, uvidi, revizije i istrage

Provjere

Agencija ili Komisija za vrijeme ili nakon provedbe aktivnosti provjerava ispravnost provedbe aktivnosti i poštovanje obveza iz sporazuma, uključujući ocjenjivanje rezultata i izvješća.

 

Uvidi i revizije

Uvidi i revizije se mogu pokretati do dvije godine nakon plaćanja preostalog iznosa. Agencija ili Komisija službeno obavještavaju korisnika ili koordinatora o početku uvida ili revizije.

 

Agencija ili Komisija za vrijeme ili nakon provedbe aktivnosti može provoditi uvide u ispravnost provedbe aktivnosti (uključujući ocjenjivanje rezultata i izvješća), poštovanje obveza iz sporazuma te u trajnu znanstvenu ili tehnološku važnost aktivnosti. Svrha uvida je dubinska provjera napretka aktivnosti projekta (ostvarenje radnog plana, priprema deliverables). Za potrebe uvida predmetni korisnik ili koordinator u traženom roku moraju dostaviti sve informacije i podatke koji su dodatno potrebni uz već dostavljene rezultate i izvješća (uključujući informacije o uporabi resursa). Agencija ili Komisija može zatražiti od korisnika da joj izravno dostave te podatke. Od predmetnog korisnika ili koordinatora može se tražiti da sudjeluju na sastancima, uključujući s vanjskim stručnjacima.

 

Agencija ili Komisija za vrijeme ili nakon provedbe aktivnosti može provoditi i revizije ispravne provedbe aktivnosti i poštovanja obveza iz sporazuma. Za potrebe revizije predmetni korisnik ili koordinator u traženom roku mora dostaviti sve podatke (uključujući potpunu računovodstvenu evidenciju, pojedinačne platne liste i druge osobne podatke) radi provjere poštovanja sporazuma. Agencija ili Komisija može zatražiti od korisnika da joj izravno dostave te podatke.

Uvidi i revizije mogu se provoditi i na terenu i u tom slučaju korisnici moraju omogućiti pristup svojim lokacijama i prostorima, uključujući vanjskim osobama ili vanjskim tijelima, te moraju osigurati dostupnost traženih podataka. 

Na temelju nalaza uvida ili revizije priprema se „izvješće o uvidu“ ili „nacrt izvješća o reviziji”. Agencija ili Komisija službeno dostavlja izvješće uvida ili nacrt izvješća o reviziji predmetnom korisniku ili koordinatoru, koji u roku od 30 dana mora službeno dostaviti očitovanje („kontradiktorni revizijski postupak”). U slučaju revizije Agencija ili Komisija u opravdanim slučajevima može produljiti to razdoblje.

 

U „završnom izvješću o reviziji” uzima se u obzir očitovanje predmetnog korisnika ili koordinatora. Izvješće mu se službeno dostavlja.

 

Potvrda o financijskim izvještajima

Svaki korisnik koji zahtjeva ukupni doprinos od 325 000 EUR ili više (bilo kao nadoknadu stvarnih troškova ili jediničnih troškova izračunanih na temelju uobičajene računovodstvene prakse korisnika), obavezno mora na kraju projekta dostaviti „Potvrdu o financijskim izvještajima” (Prilog 5. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava). U tom slučaju korisnik sam angažira neovisnog vanjskog revizora koji izvrši reviziju sukladno Obzor 2020. pravilima. Preporuča se da se u planirani proračun ukalkulira cijena revizije kao prihvatljiv direktni trošak projekta.

 

Provjera financijske održivosti

Samo koordinatori projekata koji potražuju financiranje od Unije u iznosu od 500 000 eura ili više bit će podložni provjeri financijske održivosti, u kojoj moraju dokazati da imaju sredstva potrebna za provedbu projekta.

Istrage koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

U skladu s uredbama br. 883/201341 i br. 2185/9642 (i u skladu s njihovim odredbama i postupcima), Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može, u bilo kojem trenutku za vrijeme provedbe aktivnosti ili nakon toga, provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi utvrdio je li došlo do prijevara, korupcije ili drugih nezakonitih radnji koje utječu na financijske interese EU-a.

 

Provjere i revizije koje provodi Europski revizorski sud (ERS)

U skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i člankom 161. Financijske uredbe br. 966/201243, Europski revizorski sud (ERS) može provoditi revizije u bilo kojem trenutku za vrijeme provedbe aktivnosti ili nakon toga.

 

Europski revizorski sud ima pravo pristupa za potrebe provjera i revizija.