Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
 • Naslovnica
 • Obzor 2020.
 • Financijska pitanja
 • Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Financijska pitanja » Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi projekta
 
Prihvatljivi troškovi sastoje se od izravnih i neizravnih troškova:
 
Izravni troškovi su svi troškovi koji se mogu izravno povezati s provedbom aktivnosti na projektu i kao takvi evidentirani su u poslovnim knjigama. Ti troškovi ne smiju uključivati neizravne troškove.
 
Izravni troškovi na projektu moraju se koristiti isključivo za ostvarenje projektnih ciljeva i rezultata. Kako bi se troškovi smatrali prihvatljivima u skladu s O2020 pravilima, moraju ispuniti sljedeće kriterije:
 

a) stvarno su nastali od strane korisnika projekta

b) nastali su za vrijeme trajanja projekta (članak 3. Predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu MGA) definira trajanje projekta - iznimno se mogu prihvatiti troškovi koju su nastali izvan tog razdoblja, odnosno troškovi u vezi s podnošenjem periodičnog izvješća za posljednje izvještajno razdoblje te završnog izvješća, kao što su revizijska izvješća)

c) navedeni su u predviđenom proračunu iz Priloga 2 MGA-a

d) nastali su u vezi s aktivnostima kako su opisane u Prilogu 1 MGA-a i nužni su za njihovu provedbu

e) moguće ih je utvrditi i provjeriti, evidentirani su u poslovnim knjigama korisnika u skladu s važećim nacionalnim računovodstvenim propisima te su u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom korisnika (npr. troškovi amortizacije) 

f) u skladu su s važećim nacionalnim zakonodavstvom u području poreza, rada i socijalne sigurnosti

g) razumni su, opravdani te usklađeni sa zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti

Dakle, prihvatljivi stvarni troškovi projekta korišteni su isključivo za provedbu projekta i ostvarenje projektnih ciljeva, a za svaki takav trošak potrebno je čuvati odgovarajuću prateću dokumentaciju poput računa, ugovora, bankovnih izvoda o nastanku plaćanja, platnih lista i sl. kojom se dokazuje nastanak troška.
 
Neizravni troškovi su troškovi koji nisu izravno povezani s provedbom projektnih aktivnosti. Određuju se paušalno i iznose 25% od prihvatljivih izravnih troškova, ali bez troškova podugovaranja te troškova doprinosa u naravi koje daju treće osobe, a koji se ne koriste u prostorima korisnika. Iz proračuna za neizravne troškove mogu se financirati troškovi poput uredskog potrošnog materijala (papir za pisač, toner za pisač, kopiranje), troškovi ostalih bankovnih usluga koje poslovna banka naplaćuje za redovno poslovanje, troškovi poštarine, Interneta i sl. 
 
Neizravni troškovi moraju zadovoljiti sljedeće uvjete prihvatljivosti:
 • izračunavaju se primjenom propisane paušalne stope 
 • troškovi na koje se primjenjuje paušalna stopa moraju biti u skladu s uvjetima za prihvatljivost 
Neprihvatljivi troškovi
 
Prema Predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu MGA) neprihvatljivim troškovima projekta smatraju se sljedeći troškovi:
 
A. troškovi koji ne ispunjavaju navedene uvjete u člancima od 6.1. do 6.4. MGA-a, kao na primjer:
 • troškovi povezani s povratom na kapital
 • dug i troškovi koji proizlaze iz dužničkih obveza
 • rezervacije za buduće gubitke ili dugove
 • kamate
 • dugovanja
 • gubici zbog tečajnih razlika
 • bankovni troškovi koje naplaćuje banka korisnika za prijenose sredstava iz
 • Europske unije /Euratoma/ Izvršnih agencija
 • previsoki ili nepotrebni izdaci
 • PDV za kojeg korisnik ima pravo na odbitak pretporeza (deductible VAT)
 • troškovi nastali za vrijeme obustave provedbe aktivnosti
 • ostali slični troškovi
B. troškovi prijavljeni u okviru druge aktivnosti za koju su dodijeljena bespovratna sredstva koja se financiraju iz proračuna EU-a (dvostruko financiranje).
 
Napomena: u FP7 projektima PDV je bio neprihvatljiv trošak, no postojala je mogućnost oslobođenja od PDV-a temeljem Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (čl. 198.).