Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
 • Naslovnica
 • Industrijsko vodstvo
 • Nano i biotehnologija, materijali i obrada
 • Opis

Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada » Opis

Opis

Posebni cilj za nanotehnologiju

Poseban cilj istraživanja i inovacija u aktivnostima nanotehnologije je osigurati vodstvo Unije na ovom brzo rastućem globalnom tržištu, poticanjem ulaganja u nanotehnologije i stvaranje konkurentnih proizvoda i usluga s visokom dodanom vrijednosti u mnogobrojnim aplikacijama i sektorima.

Do 2020. godine, nanotehnologija će biti široko rasprostranjena i integrirana s većinom tehnologija i aplikacija, s velikim utjecajem na kvalitetu života, održivi razvoj i snažan industrijski potencijal za postizanje konkurentnosti i učinkovitosti resursa.

Europa mora postaviti globalne najbolje prakse i rješenja za sigurnu i društveno odgovornu nanotehnologijsku implementaciju i upravljanje.

Tržišne procjene vrijednosti proizvoda koji uključuju nanotehnologiju kao ključnu komponentu kreću se oko 700 milijardi eura do 2015. godine i 2 trilijuna eura do 2020. godine, uz stvaranje novih 2 do 6 milijuna radnih mjesta.

Obrazloženje prioriteta i dodana vrijednost EU

Nanotehnologija ima revolucionarni utjecaj na  ICT, materijale, znanost o životu, zdravstvenu skrb i robe široke potrošnje, energetsku učinkovitosti i ostala područja.

Nanotehnologije imaju ključnu ulogu u rješavanju izazova identificiranih u strategiji za pametan, održiv i uključiv rast Europa 2020. Uspješna implementacija tih ključnih tehnologija koje omogućuju poboljšanje i unapređenje postojećih, ali i prilike za nastank potpuno novih, inovativnih proizvoda i usluga, primjenjivih za industrijsku proizvodnju, doprinijet će konkurentnosti europske industrije.

Globalno gledajući, financiranje istraživanja u području nanotehnologije se svake četiri godine udvostručuje.

O europskoj strategiji za tehnologije budućnosti, Europska komisija je još 2012. godine objavila priopćenje pod nazivom “A European Strategy for Key Enabling Technologies – A bridge to Growth and Jobs“

Aktivnosti

 • Razvoj nove generacije nanomaterijala, nanouređaja i nanosustava

Fokus je  na novim proizvodima koji omogućavaju održiva rješenja u širokom rasponu sektora.

 • Osiguranje sigurnog razvoja i primjene nanotehnologije

Unapređivanje znanstvenih spoznaja o mogućem utjecaju nanotehnologije i nanosustava na zdravlje i na okoliš, te alata za procjenu rizika i upravljanja duž cijelog životnog ciklusa.

 • Razvoj društvene dimenzije nanotehnologije

 Upravljanje nanotehnologijom za društvenu korist.

 • Učinkovita sinteza i proizvodnja nanomaterijala, komponenata i sustava

Integracija novih i postojećih procesa i postepeno povećanje masovne proizvodnje proizvoda i višenamjenskih proizvodnih pogona koji osiguravaju učinkovit prijenos znanja u industrijske inovacije.

 • Razvoj tehnika za poboljšanje kapaciteta, mjerne metode i opreme

Podrška razvoju i tržišnom plasmanu složenih nanomaterijala i nanosustava.

Posebni cilj za napredne materijale

Posebni cilj je razviti materijale s novim funkcionalnostima i poboljšanim karakteristikama koji minimiziraju negativni utjecaj na okoliš i potrošnju resursa.

Materijali su u središtu industrijske inovacije, neophodni su za industrijsku konkurentnost i održivi razvoj u raznim sektorima i aplikacijama.

Obrazloženje i dodana vrijednost EU

Novi moderni materijali, s boljim performansama u upotrebi dio su rješenja za europske industrijske i društvene izazove.

Oni su također osnova za napredak u međusektorskim tehnološkim područjima (na primjer u bioznanosti, elektronici i fotonici), te u gotovo svim sektorima tržišta. Sami materijali predstavljaju ključni korak u povećanju vrijednosti proizvoda i njihove učinkovitost. Stimuliranjem multidisciplinarnog i konvergentnog pristupa (kemija, fizika, biologija, teorijsko i kompjutersko modeliranje i dr.) ubrzat će se napredak u nastanku novih materijala i u ponovnoj upotrebi otpada kao sirovinske baze za nove proizvode.

Procijenjena vrijednost, te utjecaj naprednih materijala je značajan s godišnjom stopom rasta od oko 6% i očekivanom veličinom tržišta od 100 milijardi eura do 2015.

Aktivnosti

 • Tehnologije materijala koje omogućavaju inovacije u mnogim sektorima

Istraživanje funkcionalnih, višenamjenskih i konstrukcijskih materijala za inovativnost u svim industrijskim sektorima.

 • Razvoj i transformacija materijala

Istraživanje i razvoj u funkciji učinkovitog i održivog postepenog povećanje da bi se omogućile industrijske proizvodnje budućih proizvoda

 • Upravljanje komponentama materijala

Istraživanje i razvoj novih i inovativnih tehnika i sustava.

 • Materijali za održivu  industriju  s niskom emisijom ugljika

Razvoj novih proizvoda i aplikacija koje smanjuju potražnju za energijom i olakšavaju „zelenije“ proizvodnje.

 • Materijali za kreativne industrije

Primjena dizajna i razvoja konvergirajućih tehnologija za stvaranje novih poslovnih prilika.

 • Mjeriteljstvo, karakterizacija, standardizacija i kontrola kvalitete

Promicanje tehnologije kao što su karakterizacije, evaluacije i prediktivno modeliranje performansi za napredak u znanosti o materijalima i inženjerstvu.

 • Optimizacija korištenja materijala

Istraživanje i razvoj pronalaženja alternativnih korištenja materijala i pristupa inovativnim poslovnim modelima

Posebni cilj za biotehnologiju

Posebni cilj je razviti konkurentne, održive i inovativne industrijske proizvode i procese koji bi predstavljali inovacijske pokretače  u brojnim europskim sektorima kao što su poljoprivreda, prehrambena industrija i sektor zdravstvene skrbi.

Jak znanstveni i tehnološki  temelj u biotehnologiji, doprinijet će europskoj industriji u osiguranju vodstva u ovoj ključnoj razvojnoj tehnologiji. Ovaj položaj će se dodatno ojačati integrirajući aspekte procjene sigurnosti i upravljanja  rizikom u implementacij biotehnologijskih rješenja.

Obrazloženje i dodana vrijednost EU

Nastankom i primjenom novih znanja o živućim sustavima, inovativne biotehnologijske aplikacije će ojačati industrijsku bazu Unije.

U europskom biofarmaceutskom sektoru su već oko 20% sadašnjih lijekova proizvedeni uz pomoć biotehnologije. Biotehnologija također otvara nove mogućnosti za iskorištavanje golemog potencijala morskih resursa, te za proizvodnju inovativnih proizvoda u sektoru zdravlja i ekologije. Za nadolazeći sektor biotehnologije vezan za morske resurse (plava biotehnologija) prognoziran je rast do 10% godišnje.

Drugi ključni izvori inovacija su na granici između biotehnologije i ostalih omogućavajujućih i konvergirajućih tehnologija, posebice nanotehnologije i ICT.

Aktivnosti

 • Jačanje vrhunske biotehnologije kao budućeg pokretača inovacija

Razvoj novih tehnologija u područjima kao što su sintetička biologija, bioinformatika i biološki sustavi.

 • Industrijski procesi temeljeni na biotehnologiji

Razvoj industrijske biotehnologije za konkurentne industrijske proizvode i procese (npr. u kemijskoj industriji, sektoru zdravstvene skrbi, rudarstvu, energetici, celulozi i papiru, tekstilu, prehrambenoj industriji) kao i očuvanje okoliša.

 • Inovativne i konkurentne platformske tehnologije

Razvoj platformskih tehnologija (npr. genomike, meta-genomike, proteomike, molekularnih alata) kako bi se poboljšalo vodstvo i konkurentska prednost u velikom broju gospodarskih sektora.

Posebni cilj za naprednu proizvodnju i preradu

Posebni cilj je transformirati današnje industrijske oblike proizvodnje prema većoj, na znanju utemeljenoj, održivoj, trans-sektorskoj proizvodnji i tehnologijama prerade, što bi utjecalo na nastanak više inovativnih proizvoda, procesa i usluga.

Obrazloženje i dodana vrijednost EU

Proizvodni sektor je od iznimne važnosti za europsko gospodarstvo, jer sudjeluje s oko 17% BDP-a što čini oko 22 milijuna radnih mjesta u EU u protekloj dekadi. Uz smanjivanje gospodarskih prepreka u trgovini i općoj globalizaciji, proizvodnja podliježe jakoj konkurenciji. Europski pristup proizvodnji mora se radikalno promijeniti da bi ostala globalno konkurentna i Obzor 2020. može doprinijeti uspješnom prijelazu na proizvodnju s visokom dodanom vrijednošću i proizvodima i uslugama temeljenim na znanju, a ne na jeftinoj radnoj snazi.

Procijenjena vrijednost i utjecaj sektora naprednih proizvodnih sustava je značajna, s očekivanom veličinom tržišta oko 150 milijardi eura do 2015. godine i godišnjoj stopi rasta od oko 5%.

Naglasak istraživačkih i inovacijskih aktivnosti će biti na održivoj proizvodnji i preradi, uvođenjem potrebne tehničke inovacije za proizvodnju proizvoda i usluga temeljenih na znanju uz nisku potrošnju energije i materijala.

Europa također treba prenijeti te inovativne tehnologije i znanja ostalim proizvodnim sektorima, prvenstveno građevinskom sektoru koji generira 10% BDP-a s 16 milijuna radnih mjesta u Europi u 3 milijuna poduzeća, od kojih su 95% mala i srednja poduzeća.

Aktivnosti

 • Tehnologije za tvornice budućnosti

Promicanje održivog industrijskog rasta i strateškog pomaka ka proizvodnji koja stvara visoku dodanu vrijednost na temelju znanja.

 • Tehnologije koje omogućuju energetski učinkovitu izgradnju

Smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 za razvoj i implementaciju održivih tehnolotehnologija građenja.

 • Održive tehnologije   s niskom razinom ugljika u energetski intenzivnim industrijama prerade

Povećanje konkurentnosti prerađivačke industrije, značajnim poboljšanjem energetske učinkovitosti i smanjenja utjecaja na okoliš takvih industrijskih aktivnosti kroz cijeli lanac.

 • Novi održivi poslovni model

Izvođenje koncepta i metodologija za prilagodljive, na znanju utemeljene poslovne modele.