Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Društveni izazovi
  • Uključiva društva
  • Opis

Europa u promjenjivom svijetu - uključiva, inovativna i promišljena društva » Opis

Opis

Posebni cilj

Osnovni je cilj istraživanja u području društvenih i humanističkih znanosti poticati bolje razumijevanje Europe, ponuditi rješenja i poduprijeti razvoj uključivih, inovativnih i promišljenih europskih društava u kontekstu globalno izmijenjenih okolnosti i sve veće međuovisnosti.

Istraživanja i inovacije trebaju pridonijeti iznalaženju rješenja kompleksnih i međusobno povezanih društveno-ekonomskih izazova te ojačati ulogu Europe kao globalnog čimbenika u smislu podrške vanjskih politika EU i povećanja međunarodne suradnje, a u skladu sa strategijom međunarodne suradnje (EU strategy for international cooperation in research and innovation).

Cilj je povećati solidarnost, društvenu, gospodarsku i političku uključenost i pozitivnu interkulturalnu dinamiku unutar Europe te s međunarodnim partnerima, pridonijeti izradi odgovarajućih politika za sprječavanje različitih vrsta podjela, diskriminacija i rodne nejednakosti, digitalnih i inovacijskih podjela, za borbu protiv siromaštva i marginalizacije te unaprjeđenje ljudskih prava.

Naglasak je na razvijanju strategija te izradi odgovarajućih upravljačkih struktura i politika usmjerenih ka nadilaženju financijske i ekonomske krize te implementaciji strategije pametnog, održivog i uključivog rasta Europa 2020. s pridruženim predvodničkim inicijativama Unija inovacija i Digitalni plan za Europu. Istraživanja usmjerena na određivanje, praćenje i vrednovanje  europskih politika i strategija omogućit će donositeljima odluka procjenu utjecaja i učinkovitosti predviđenih mjera, posebice onih koje se odnose na društvenu uključenost.

Udio Unije u proizvodnji globalnog znanja ostaje značajan, ali je potrebno povećati njezin društveno-gospodarski učinak, učinkovitost politika istraživanja i inovacija te njihove sinergije s transnacionalnim politikama. Inovacije će biti razmatrane u njihovom širem smislu, uključujući sveobuhvatne političke, društvene, korisničke i tržišne inovacije te potencijal kreativnih i kulturnih industrija. Iznalaženje novih oblika inovacija kao što su primjerice inovacije u javnom sektoru, društvene inovacije, novi poslovni modeli, e-Vlada te posebice modernizacija javne uprave uvelike mogu pridonijeti nadilaženju krize i poticanju rasta sukladno strategiji Digitalni plan za Europu i akcijskom planu EU e-Government Action Plan 2011-2015.

Jedan od ciljeva istraživanja usmjeren je na doprinos razumijevanju europske intelektualne osnove, njezine povijestii mnogobrojnih europskih i neeuropskih utjecaja uz prepoznavanje i uvažavanje raznolikosti tradicija, regionalnih, nacionalnih identiteta te različitih razina gospodarskog i društvenog razvoja. Arhivski izbori i zbirke uključujući i digitalne zbirke dostupni u javnim ustanovama, arhivima, muzejima i galerijama omogućuju proučavanje povijesti pojedinih zemalja članica i kolektivne baštine Unije. Koristeći potencijal digitalnih tehnologija za modeliranje, analize, razumijevanje i očuvanje europske kulturne baštine ti bi materijali trebali biti dostupni i putem novih tehnologija omogućujući tako pogled u budućnost kroz arhivu prošlosti.

Društvene i humanističke znanosti zauzimaju ključno mjesto u promišljanju budućnosti Europe i razrješenja temeljnih izazova s kojima se danas susrećemo te će biti integrirane  i na horizontalnoj razini u svaki od posebnih ciljeva okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Obrazloženje prioriteta i dodana vrijednost EU

Europa je suočena s bitnim društveno-ekonomskim izazovima koji značajno utječu na njezinu budućnost, kao što su rastuće gospodarske i kulturalne međuovisnosti, zatvaranje digitalnih podjela,  njegovanje kulture inovativnosti u društvima i poduzećima kao i osiguravanju povjerenja u demokratske institucije i među građanima. Navedeni izazovi nadilaze nacionalne granice te zahtijevaju kompleksnu komparativnu analizu mobilnosti i nove oblike institucionalne, interkulturalne i međunarodne suradnje. Umjesto natjecanja, promiče se suradnja u stvaranju uključivih, inovativnih i promišljenih društava razvijanjem inovativnih istraživanja, novih pametnih tehnologija i procesa, društvenih inovacija, koordiniranih aktivnosti i politika. Takva nastojanja pridonose suočavanju s izazovima te promišljanju budućnosti kako europske tako i globalne.

Aktivnosti

  • Uključiva društva

Fokus aktivnosti je na stvaranju pametnog, održivog i uključivog rasta; izgradnji otpornih, uključivih, participativnih, otvorenih i kreativnih društava u Europi uzimajući u obzir migracije, integracije i demografske promjene; jačanju uloge Europe kao globalnog čimbenika, posebice u području ljudskih prava i globalne pravde te promicanje inovativnog prostornog i urbanog planiranja i oblikovanja.

  • Inovativna društva

Priprema stručnih podloga temeljenih na bazi dokaza za potporu Uniji inovacija pridruženoj predvodničkoj inicijativi strategije Europa 2020. te Europskom istraživačkom prostoru (ERA); istraživanje novih oblika inovacija, s posebnim naglaskom na društvene inovacije i kreativnost;  prepoznavanje potencijala svih generacija te suradnja s trećim zemljama.

  • Promišljena društva

Proučavanje europskog nasljeđa, sjećanja, identiteta, integracije i kulturnog međudjelovanja, uključujući njegovo predstavljanje u kulturnim i znanstvenim zbirkama, arhivima i muzejima; istraživanje povijesti, književnosti, umjetnosti, filozofije i religije europskih država i regija kao i njihov utjecaj na suvremenu europsku raznolikost; uloga Europe u svijetu.

Posebni aspekti provedbe

Uspostavit će se suradnja između Društvenog izazova 6 i prioriteta Industrijsko vodstvo usmjerena na odnos između ljudi i tehnologija te tehnološke inovacije temeljene na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama.

Potpora provedbe Društvenog izazova 6 bit će ostvarena administracijom i koordinacijom međunarodnih mreža za izvrsne istraživače i inovatore, poput COST-a i EURAXESS-a. Uspostavit će se i odgovarajuće poveznice sa zajedničkim inicijativama za donošenje programa (JPI), javno javnim, javno privatnim partnerstvima te Europskim partnerstvom za inovacije, dok će Strateški forum za međunarodnu znanstvenu i tehnološku suradnju (SFIC) nastaviti pružati strateške savjete o međunarodnoj dimenziji ERA-e.