Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Društveni izazovi
  • Okoliš, klima, resursi i sirovine
  • Opis

Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine » Opis

Opis

Posebni cilj

Cilj Društvenog izazova Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine je razviti ekonomiju otpornu na klimatske promjene i održivu zalihu sirovina, kako bi se zadovoljile potrebe rastuće svjetske populacije u okviru održivih granica prirodnih resursa planeta. Aktivnosti će doprinijeti povećanju europske konkurentnosti i poboljšanju kvalitete življenja, istovremeno osiguravajući integritet i održivost u pitanjima vezanim za okoliš, te održavajući prosječno globalno zatopljavanje ispod 2 °C i omogućavajući prilagodbu ekosustava i društava na klimatske promjene.

Tijekom 20. stoljeća se korištenje fosilnih goriva i crpljenje materijalnih resursa desetostruko povećalo te se doba naizgled izdašnih i jeftinih resursa privelo kraju. Sirovine, voda, zrak, bioraznolikost i kopneni, vodeni i morski ekosustavi su pod pritiskom. Mnogo vodećih svjetskih ekosustava je uništeno, i do 60% usluga koje pružaju se korist na neodrživ način. U Europskoj uniji se po osobi koristi 16 tona materijala svake godine, od čega se 16 tona pretvara u otpad. Globalna potražnja za resursima kontinuirano raste s rastućom populacijom i sve većim težnjama, osobito među srednjom klasom u zemljama u razvoju. Gospodarski rast se u potpunosti mora razdvojiti od korištenja resursa.

Prosječna temperatura zemaljske povšine se povećala za otprilike 0.8°C u zadnjih 100 godina, i očekuje se da će narasti između 1.8 i 4°C do kraja 21. stoljeća. Moguć utjecaj na prirodne i ljudske sustave povezan s ovim promjenama će izazvati planet i njegovu sposobnost prilagodbe, kao i zastrašujući budući ekonomski rast i dobrobit čovječanstva. Rastući utjecaj klimatskih promjena i problema vezanih za okoliš, poput acidifikacije oceana, topljenja leda na Arktiku, degradacije i korištenja tla, manjka vode, kemijskih zagađenja i gubitka bioraznolikosti, ukazuju da se planet približava granicama vlastite održivosti. Prema trenutnim pokazateljima, do 2050. godine će biti potrebno više od 2 planeta kako bi podržalo rastuću globalnu populaciju.

Održiva zaliha i upravljanje sirovinama s naglaskom na učinkovitost resursa, uklj. istraživanje, crpljenje, obrada, ponovno korištenje, recikliranje i zamjena sirovina su ključni za održavanje i funkcioniranje modernih društava i njihovih ekonomija. Europski industrijski sektori, poput građevinske, kemijske, automobilske i aeronautičke industrije te strojeva i opreme, koji osiguravaju ukupnu dodanu vrijednost od 1,3 bilijuna eura i radna mjesta za otprilike 300 milijuna ljudi, uveliko ovise o dostupnosti sirovina. Zalihe sirovina u Europskoj uniji se istodobno smanjuju te su pod velikim pritiskom. Europska unija uz to ovisi o uvozu strateški važnih sirovina, na koje utječu promjene na tržištu. Europska unija i dalje ima vrijedne mineralne depozite, čije istraživanje i crpljenje ograničava manjak odgovarajućih tehnologija te spriječava rastuća globalna konkurentnost. Obzirom na značaj sirovina za europsku konkurentnost, gospodarstvo i njihovu primjenu u inovativnim proizvodima, održive zalihe sirovina s naglaskom na učinkovitost resursa su značajan prioritet za EU.

Sposobnost ekonomije da se prilagodi i postane otpornija na klimatske promjene, te učinkovito koristi resurse i istodobno zadrži konkurentnost uvelike ovisi o visokim razinama eko-inovacija, društvene i tehnologijske prirode. Svjetsko tržište eko-inovacija vrijedi otprilike 1 bilijun eura godišnje i očekuje se da će se utrostručiti do 2030. godine, čime eko-inovacije predstavljaju značajnu mogućnost za jačanje konkurentnosti i stavranje radnih mjesta diljem Europe.

Obrazloženje prioriteta i dodana vrijednost EU

Za ostvarivanje EU i međunarodnih ciljeva vezanih za ispuštanje i koncentraciju stakleničkih plinova te suočavanje s klimatskim promjenama potreban je razvoj isplativih tehnologija i mjera smanjenja učinaka i prilagodbe. EU i međunarodne okvirne politike moraju osigurati zaštitu, vrednovanje i ponovno uspostavljanje ekosustava i bioraznolikosti, kako bi se očuvala njihova sposobnost za omogućavanje resursa i pružanje usluga u budućnosti. Istraživanja i inovacije mogu pomoći osigurati pouzdan i održiv pristup sirovinama te značajno smanjenje korištenja i rasipanja resursa.

EU aktivnosti će biti usmjerene na potporu ključnim EU ciljevima i politikama uklj. strategiju Europa 2020.; europske predvodničke inicijative Unija inovacija i Učinkovitost resursa; Strategiju prelaska na ekonomiju s niskom emisijom CO2 do 2050. godine; Prilagodbu klimatskim promjenama: ususret europskom akcijskom okviru; Inicijativu o sirovinama; EU strategiju održivog razvoja; Integriranu pomorsku politiku EU; Direktivu strateškog okvira o morima; Eko-inovacijski akcijski plan i Digitalnu agendu za Europu. Navedene aktivnosti će ojačati sposobnost društva da razvije otpornost na premjene okoliša i klimatske promjene te osigura dostupnost sirovina.

Obzirom na transnacionalnu i globalnu prirodu klime i okoliša, njihov razmjer i kompleksnost, te međunarodne dimenzije opskrbnog lanca sirovina, aktivnosti se moraju provoditi na EU i svjetskoj razini. Multidisciplinarni aspekt potrebnih istraživanja zahtjeva komplementarna znanja i resurse kako bi se učinkovito suočili s ovim društvenim izazovom. Smanjenje korištenja resursa te učinka na okoliš, te istovremeno jačanje konkurentnosti, zahtjeva odlučnu društvenu i tehnologijsku tranziciju  prema gospodarstvu koje počiva na održivom odnosu između prirode i ljudske kvalitete življenja. Usklađene aktivnosti istraživanja i inovacija će poboljšati razumijevanje i predviđanje klimatskih promjena i promjena okoliša u sklopu sustavne i međusektorske perspektive, smanjiti nesigurnosti, identificirati i procijeniti ranjivosti, rizike, troškove i mogućnosti, te proširiti spektar i poboljšati učinkovitost društvenih i političkih odgovora i rješenja. Aktivnosti će također biti usmjerene na osposobljavanje dionika na svim razinama društva za aktivno sudjelovanje u procesima.

Suočavanje s dostupnošću sirovina zahtjeva usklađene napore istraživanja i inovacija u raznim područjima i sektorima, kako bi se osigurala sigurna, ekonomski izvediva, ekološka i društveno prihvatljiva rješenja u sklopu cijelog vrijednosnog lanca (istraživanje, crpljenje, obrada, ponovno korištenje, recikliranje i zamjena). Inovacije u ovim područjima će omogućiti rast i nova radna mjesta, kao i inovativne opcije koje uključuju znanost, tehnologiju, politike i vladavinu. Zbog toga je u pripremi Europsko inovacijsko partnerstvo za sirovine. Eko-inovacije će omogućiti nove dragocjene mogućnosti za rast i nova radna mjesta. Rješenja razvijena i ponuđena na razini EU će zaštiti industrijsku konkurentnost te ubrzati plasiranje na jedinstveno tržište, koje će omogućiti tranziciju prema zelenoj ekonomiji, s naglaskom na održivo korištenje resursa.

Aktivnosti

  • Suočavanje i prilagodba klimatskim promjenama

Cilj ove aktivnosti je razviti i procijeniti inovativne, isplative i održive mjere prilagodbe i smanjenja učinaka klimatskih promjena, ciljajući na CO2 i ostale stakleničke plinove, uzimajući u obzir tehnologijska i netehnologijska zelena rješenja, pomoću stvaranja dokaza za informiranu, ranu i učinkovitu aktivnost te umrežavanje i usklađivanje potrebnih kompetencija. Aktivnosti će biti usmjerene na poboljšanje razumijevanja klimatskih promjena te pouzdane klimatske projekcije; procjenu učinaka i ranjivosti te razvoj inovativnih isplativih mjera prilagodbe i prevencije rizika; podršku politikama smanjenja učinaka.

  • Održivo upravljanje prirodnim resursima i ekosustavima

Cilj ove aktivnosti je osigurati znanje potrebno za upravljanje prirodnih resursa koje će postići održivu ravnotežu između ograničenih resursa i potrebe društva i gospodarstva. Aktivnosti će biti usmjerene na poboljšanje razumijevanja funkcioniranja ekosustava, njihove interakcije s društvenim sustavima i njihova uloga u održavanju ekonomske i ljudske dobrobiti te osiguravanje znanja i alata za učinkovito donošenje odluka i javni angažman.

  • Osiguravanje održive zalihe neenergetksih i nepoljoprivrednih sirovina

Cilj ove aktivnosti je poboljšanje znanja i spoznaja o sirovinama te razvoj inovativnih rješenja za isplativo i ekološko istraživanje, crpljenje, obradu, recikliranje i oporavak sirovina i njihovu zamjenu s ekonomski privlačnim alternativama s manjim učinkom na okoliš. Aktivnosti će biti usmjerene na jačanje znanja i spoznaja o sirovinama; promidžbu održivih zaliha i korištenja sirovina; pronalazak alternativnih rješenja za kritične sirovine; poboljšanje društvene osviještenosti i vještina vezanih za sirovine.

  • Omogućavanje tranzicije prema zelenoj ekonomiji kroz eko-inovacije

Cilj ove aktivnosti je poticanje svih oblika eko-inovacija koje omogućuju tranziciju prema zelenoj ekonomiji. Aktivnosti će biti usmjerene na jačanje eko-inovativnih tehnologija, procesa, usluga i proizvoda i poticanje njihovog pozicioniranja na tržištu, s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća; na potporu inovativnim politikama i društvenim izazovima; na mjerenje i procjenu napretka prema zelenoj ekonomiji; te poticanje učinkovitosti resursa pomoću digitalnih sustava.

  • Razvoj razumljivih i održivih globalnih informacijskih sustava te sustava promatranja vezanih za okoliš

Cilj ove aktivnosti je isporuka dugoročnih podataka i informacija potrebnih za suočavanje s ovim društvenim izazovom. Aktivnosti će biti usmjerene na sposobnosti, tehnologije i infrastrukturu, tvrtke i industriju; na Europsku agenciju za okoliš i nacionalne agencije za okoliš; promatranje zemlje i monitoring koji kontinuirano dostavljaju pravovremene i točne informacije, prognoze i projekcije. Bit će potaknut slobodan, otvoren i neograničen pristup interoperabilnim podacima.

Radni programi:

Radni program 2016./2017.

Radni program 2014./2015.