Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
  • Naslovnica
  • Novosti

Novosti

Nove mjere potpore za povećanje prijava na program Obzor 2020. i promociju inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije
15.11.2018.

Nove mjere potpore za povećanje prijava na program Obzor 2020. i promociju inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje novi poziv za dostavu prijava na prošireni set mjera sukladno Odluci o poticanju aktivnosti koje pridonose povećanju prijava i uspješnosti hrvatskih prijavitelja na međunarodne kompetitivne projekte u sklopu Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije i programa Euratom, te promociji inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije.

Novom Odlukom, koja je stupila na snagu 5. studenoga 2018. i koja zamjenjuje Odluku od 5. ožujka 2018., Ministarstvo omogućuje financijsku potporu sljedećim mjerama za poticanje prijava u sklopu programa Obzor 2020.:

1. Potpora prijavama projekata u sklopu Programa za odlaske na međunarodne sastanke, konferencije i radionice te edukacijske i savjetodavne usluge za upravljanje i praćenje provedbe projekata

2. Poticanje prijava projekata u sklopu Programa za znanstvenike čije su prijave prošle prag, ali nisu financirane zbog nedostatnih sredstava

3. Potpora za postojeće projekte u sklopu Programa za koje je potrebno nacionalno sufinanciranje

4. Potpora za planirane projekte u sklopu Programa za koje je potrebno nacionalno sufinanciranje

Navedenom odlukom također je omogućena potpora za aktivnosti koje pridonose promociji inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije:

5. Potpora inicijativama vezanima uz svemir i svemirske tehnologije

Poziv za prijavu za financijsku potporu iz ove odluke otvoren je kontinuirano tijekom cijele proračunske godine od 1. siječnja do 31. prosinca (do iskorištenja sredstava predviđenih u Državnome proračunu).

Prijava se podnosi na prijavnome obrascu kojega možete skinuti s web stranica Ministarstva te se šalje:

  • poštom na adresu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Uprava za znanost i tehnologiju,
Donje Svetice 38,
10 000 Zagreb
uz naznaku „Molba za financijsku potporu sukladno Odluci o poticanju prijava na EU projekte“

i

Detaljan raspis i sve druge informacije, kao i obrasce za prijave te adresu elektroničke pošte za pitanja možete pogledati na web stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja: 

https://mzo.hr/hr/nove-mjere-potpore-za-povecanje-prijava-na-program-obzor-2020-promociju-inicijativa-vezanih-uz