Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za mobilnost i programe EU
EU
 • Naslovnica
 • Novosti

Novosti

11.07.2017.

Izmjene Obzor 2020. Predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenjima i primjerima

Europska komisija je 21. travnja 2017. godine usvojila niže navedene izmjene Predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenjima i primjerima (Horizon 2020 Annotated Model Grant Agreement, Version 4, dalje u tekstu AMGA) kako bi ga uskladila s izmjenama Obzor 2020. Predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 27. veljače 2017. godine (Horizon 2020 Model Grant Agreement, Version 4, dalje u tekstu MGA) te pružila dodatna pojašnjenja vezano uz primljene upite i komentare o provedbi Obzor 2020. projekata.

 • Izmijenjena je definicija osnovne i dodatne naknade u članku 6.2.A.1. MGA te isto utječe isključivo na korisnike čija je naknada plaće osoblju temeljena na sudjelovanju u projektima (npr. različita naknada zavisno od sudjelovanja ili nesudjelovanja u specifičnom projektu).
  • Nova definicija (a) osnovne naknade proširena je te sad uključuje naknade za uobičajen rad zaposlenika, ali i rad na projektima do iznosa uobičajene naknade zaposlenicima za rad na nacionalnim projektima. Osnovna naknada mora ispunjavati uvjete za prihvatljivost troškova propisane člancima 6.1(a) i (b) MGA te mora biti isplaćena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu ili jednakovrijednim aktom o imenovanju. Osnovna naknada ne smije uključivati isplate dividenda osoblju i/ili proizvoljne bonuse (bonuse koji nisu u skladu s korisnikovom uobičajenom praksom isplate naknada i/ili bonuse koji nisu temeljeni na objektivnim kriterijima).  Više o prihvatljivosti troškova osnovne naknade i bonusa možete pročitati na str. 52. AMGA.
  • Za (b) dodatne naknade također je izmijenjena definicija u smislu da se dodatnom naknadom smatra samo onaj dio naknade za rad na Obzor 2020. projektu koji premašuje naknadu koju bi zaposlenik primio za vrijeme rada na projektima financiranim iz nacionalnih shema. Pojašnjeno je da se i dalje isplaćuju samo za dodatan rad ili različitu ekspertizu od uobičajene, ali da se rad na Obzor 2020. projektu u pravilu smatra upravo takvim radom. Dodatne naknade i dalje moraju zadovoljavati sljedeće uvjete kako bi bile prihvatljiv trošak: (i) primjenjive su isključivo za neprofitne pravne subjekte, (ii) isplata dodatnih naknada dio je uobičajene prakse korisnika, (iii) isplaćuju se konzistentno kad se očekuje ista vrsta rada ili ekspertize na temelju objektivnih kriterija koje korisnik općenito primjenjuje bez obzira na izvor financiranja te (iv) isplata dodatne naknade ne zavisi od raspoloživosti sredstava. Ako se dodatne naknade isplaćuju samo za EU projekte, i dalje se ne smatraju prihvatljivim troškom Obzor 2020. projekta.  Nadalje, godišnje ograničenje iznosa dodatne naknade od 8000 EUR ili manje (zavisno od vremena provedenog na radu na Obzor 2020. projektu) i dalje je primjenjivo. Više o svemu na str. 52. – 53. AMGA.
  • Način izračuna satnice za korisnike čije naknade osoblju su temeljene na sudjelovanju u projektima možete naći na str. 54.  te na str. 59. – 64. AMGA. 
 • Dani su dodatni primjeri i pojašnjenja vezano uz izmjene članka 6.2.A.2. MGA koje su dovele do veće fleksibilnosti prijavljivanja troškova osoblja zaposlenih putem izravnih ugovora (direct contracts). Više možete pročitati na str. 73. - 76. AMGA.
 • Pojašnjeni su uvjeti za prijavljivanje jediničnih troškova za dobra i usluge putem internih računa. Ova kategorija troška uključuje troškove dobara i usluga koje je korisnik sam proizveo ili pružio izravno za projekt. Osim što ovakvi troškovi moraju zadovoljavati uvjete za prihvatljivost propisane člankom 6.1.b., izračun jediničnih troškova za pojedinačno dobro ili uslugu mora biti u skladu s uobičajenom praksom korisnika, a način izračuna mora se konzistentno primjenjivati na temelju objektivnih kriterija i stvarnih izravnih troškova proizvodnje, nezavisno od izvora financiranja. Sveobuhvatne uvjete prihvatljivosti, primjere te uvjete čuvanja dokumentacije za jedinične troškove dobara i usluga možete naći na str. 103.-106. te na str. 174.-175. AMGA.
 • S obzirom da je korisnicima koji primaju operativne grantove EU omogućeno da prijave neizravne troškove za Obzor 2020. projekte ako mogu dokazati da operativni grant ne pokriva troškove Obzor 2020. projekta (članak 6.2.E. MGA), na str. 108. AMGA je pojašnjeno pod kojim uvjetima je isto moguće.
 • Omogućeno je izvršenje projektnih aktivnosti međunarodnim partnerima uvođenjem nove kategorije trećih strana u članku 14.a. MGA - treće strane koje ne primaju EU bespovratna sredstva. S obzirom da međunarodni partneri ne primaju EU bespovratna sredstva, oni ne potpisuju Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te se ne smatraju korisnicima. Korisnici financijske potpore i dalje su odgovorni spram Europske komisije/Izvršne agencije za projektne aktivnosti koje izvršavaju međunarodni partneri, no korisnici su dužni određene obveze prenijeti i na međunarodne partnere. Međunarodni partneri moraju biti navedeni u članku 14.a. te njihovi projektni zadaci i procjene troškova u Prilozima 1. i 2. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Više možete pročitati na str. 154.-155. AMGA.
 • Pojašnjeno je da su korisnici dužni prenijeti određene obveze i na treće povezane strane, više na str. 152. -153. AMGA.
 • Za Marie Sklodowska-Curie akcije – Individualne stipendije (IF) pojašnjen je uvjet za European Fellowship Career Restart Panel koji propisuje da istraživač nije smio biti aktivan u istraživanju (active in research) u zadnjih 12 mjeseci prije roka natječaja. Naime, razdoblje roditeljskog dopusta i neplaćenog dopusta ne smatra se razdobljem aktivnog istraživanja unatoč tome što je osoba možda u tom razdoblju i bila službeno zaposlena.  Više možete pročitati na str. 450. AMGA.

 

Cjeloviti tekst Obzor 2020. Općeg predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenima i primjerima možete naći na Portalu za sudionike Europske komisije u izborniku lijevo, pod Reference Documents. U povijesti izmjena na početku dokumenta (History of Changes) nalazi se kratak pregled izmjena.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti Vašim nacionalnim osobama za kontakt za pravna i financijska pitanja (Kontakti) odnosno podredno na europsku službu za korisnike - Research Enquiry Service.